Każde z poniższych wydarzeń to dobra okazja by na żywo zobaczyć prace związane z nowymi mediami lub video mappingiem.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

KONKURS KRÓTKICH PRODUKCJI WIZUALNYCH „WOLNOŚĆ FORMY”

13 czerwca, 2015 @ 10:00 pm - 13 sierpnia, 2015 @ 10:00 pm UTC+0

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU: .

Fundacja Interference – główny organizator Festiwalu Interference w Gdańsku ogłasza otwarty, międzynarodowy konkurs pod hasłem “Wolność Formy” dotyczący realizacji pracy wizualnej kwalifikującej się do konkursu w 4 głównych kategoriach konkursowych:
1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min] 2. WIDEOKLIP [do 10 min] 3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min] 4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 min]

Festiwal odbędzie się w Gdańsku w dniach 02-03.10.2015 roku, a oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w dniu 03.10.2015.

Konkurs w formule międzynarodowej jest kluczowym elementem Festiwalu. Ma na celu wyłonienie wyróżniających się krótkich produkcji wizualnych – zarówno o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym.
Zostanie przyznanych łącznie 8 nagród, w tym 4 finansowe – Grand Prix po 500 EURO brutto każda. Pozostałe nagrody będą miały charakter rzeczowy.
Fundatorem nagród finansowych jest Miasto Gdańsk.
Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE. Dodatkowo w ramach sekcji zostanie zorganizowany nabór prac VJ.

STRUKTURA KONKURSU: .

KONKURS GŁÓWNY
Grand Prix i wyróżnienia zostaną przyznane w 4 głównych kategoriach dla twórców następujących form:
1. FORMA FOUND FOOTAGE [do 5 min] 2. WIDEOKLIP [do 10 min] 3. KREATYWNA FORMA REKLAMOWA [do 5 min] 4. EKSPERYMENTALNA KRÓTKA FORMA WIZUALNA [do 8 min]

Zasady kwalifikowania prac znajdują się w Regulaminie Konkursu.
POZOSTAŁE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:
Organizator wprowadza następujące nagrody dodatkowe, poza konkursem głównym:
1. Nagroda specjalna: innowacje w zakresie wizualności
2. Nagroda publiczności
3. Nagroda specjalna za całokształt twórczości i wyjątkową wrażliwość estetyczną
4. Nagroda dla młodego, wyróżniającego się twórcy [18-28 lat] W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznawania dodatkowych wyróżnień.
SEKCJA POZAKONKURSOWA / OFF INTERFERENCE:
Formy, które nie zakwalifikowały się do konkursu zostaną pokazane po dokonaniu selekcji w ramach sekcji OFF INTERFERENCE. Selekcji dokonuje Komisja Konkursowa. Dodatkowo w ramach sekcji zostanie zorganizowany nabór prac VJ. Zakwalifikowane zostaną prace, które będę nawiązywały tematycznie do nazwy Interference. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas festiwalu w wybranych przez Organizatora przestrzeniach.
Szczegółowe warunki kwalifikacji i naboru prac znajdują się w Regulaminie Konkursu załączonym do ogłoszenia.
JURY: .

O wstępnej kwalifikacji prac decydują organizatorzy festiwalu z ramienia Fundacji Interference w ramach Komisji Konkursowej. Nominacje oraz nagrody są przyznawane przez 7-osobowe Jury, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele środowiska kulturalno-artystycznego oraz przedstawiciele ogólnopolskich mediów.

HARMONOGRAM KONKURSU / WAŻNE TERMINY: .

– 14 czerwca – oficjalne ogłoszenie konkursu na http://www.interferencefestival.com
– do 14 sierpnia – przyjmowanie zgłoszeń [do godz. 24.00] – 07 września – oficjalne ogłoszenie nominacji przez Jury i Organizatora
– 02-03 października – pokazy konkursowe w ramach Festiwalu / obrady Jury
– 03 października – ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród podczas Gali

Zgłoszenia prac przyjmujemy do dnia 14 sierpnia 2015 roku wyłącznie za pośrednictwem wyłącznie za pośrednictwem serwera konkursowego: http://www.contest.interferencefestival.com
Warunkiem przesłania zgłoszenia jest poprawne wypełnienie i podpisanie formularza oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu, który zawiera szczegółowe warunki konkursu.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu: http://www.interferencefestival.com.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali wręczenia nagród oraz na stronie www festiwalu w dniu 03 października 2015 roku.

KONTAKT: Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres:

COMPETITION SUBJECT DESCRIPTION: .

Interference Foundation – the main organiser of the Interference Festival of Visual Communication Forms in Gdańsk invites entries for the open international competition “Freedom of Form” for visual works qualifying into one of of the four main competition categories:
1. FOUND FOOTAGE [max 5 mins] 2. VIDEO CLIP [max 10 mins] 3. CREATIVE ADVERTISING PIECE [max 5 mins] 4. EXPERIMENTAL SHORT VISUAL PIECE [max 8 mins]

The Festival is held in Gdańsk on 02-03 Oct 2015, and the official announcement of the winners will take place during the Prize-Giving Ceremony on 03 Oct 2015.

This international competition constitutes a key part of the Festival. Its aim is to recognise outstanding short visual productions, both commercial and non-commercial.
Ten prizes will be awarded in total, including four financial ones – Grand Prix of EURO 500 (gross value) in each category. The remaining prizes will be in kind.
The financial prizes are sponsored by the City of Gdańsk.

A selection of the entries that were not qualified for the competition will be presented in the OFF INTERFERENCE section. Additionally, authors of VJ sets will be invited to present their works in this section.

COMPETITION STRUCTURE .

MAIN COMPETITION
The Grand Prix and distinctions will be awarded in the following visual form categories:
1. FOUND FOOTAGE [max 5 mins] 2. VIDEO CLIP [max 10 mins] 3. CREATIVE ADVERTISING PIECE [max 5 mins] 4. EXPERIMENTAL SHORT VISUAL PIECE [max 8 mins]

For entry selection procedures, please consult the Competition Terms and Conditions.

OTHER PRIZES / DISTINCTIONS
The Organiser introduces the following additional prizes, awarded outside the main competition:
1. Special Prize: Innovative Visuality
2. Audience Prize
3. Special Prize for Lifetime Achievement and Exceptional Aesthetic Sensitivity
4. Prize for Outstanding Young Author [aged 18 to 28] In justified cases, additional distinctions may be awarded.

OUT-OF-COMPETITION SECTION / OFF INTERFERENCE

A selection of the entries that were not qualified for the competition will be presented in the OFF INTERFERENCE section. The selection will be made by the Competition Committee. Additionally, authors of VJ sets will be invited to present their works in this section. We will select works whose theme revolves around the name “Interference”. The best works will be shown during the Festival in venues selected by the Organiser, and their authors will receive fees for presenting at the Festival.

For details of the procedures of entry selection and admission of works, please consult the Competition Terms and Conditions enclosed with this announcement.

JURY .

A preliminary selection of entries will be made by the Competition Committee, comprising Festival Organisers from Interference Foundation. Nominations and awards will be adjudicated by the Jury, composed of 7members: accomplished representatives of the cultural and artistic milieu, and representatives of nationwide media.

COMPETITION SCHEDULE / IMPORTANT DATES .

– 14 June – official announcement of the competition at http://www.interference.com
– till 14 August – submission of entries [till 12:00 midnight] – 7 September – official announcement of nominations by the Jury and the Organiser
– 2 – 3 October – competition presentations at the Festival / Jury deliberations
– 3 October – announcement of winners at the Prize-Giving Ceremony

Competition entries must be submitted till 14 August 2015, only to serwer: http://www.contest.interferencefestival.com
In order to submit an entry, please fill in and sign the entry form and accept the Competition Terms and Conditions, which contain details of the competition requirements and procedures.

Competition Terms and Conditions are available at the Festival website: http://www.interferencefestival.com
Competition results will be announced during the Prize-Giving Ceremony and on the Festival website on 3 October 2015.

CONTACT US
For further information about the competition, please contact us at

Szczegóły

Start:
13 czerwca, 2015 @ 10:00 pm UTC+0
Koniec:
13 sierpnia, 2015 @ 10:00 pm UTC+0

Organizator

Interference Festival
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/interferencefestival

Miejsce

FUNDACJA INTERFERENCE ul. Doki 1 / 224 80-863 Gdańsk Poland

Kalendarz będzie uzupełniany możliwie na bieżąco, jeśli chcesz dodać wydarzenie napisz do nas