Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym:

a) Inicjowanie i wspieranie lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń
kulturalnych i artystycznych. .
b) Inicjowanie działań z zakresu edukacji programowania wizualnego i sztuki generatywnej.
c) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii audiowizualnych.
d) Popularyzacja sztuki nowych mediów.
e) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć z zakresu programowania wizualnego i video mappingu 3D.
f) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, wzajemnych wystaw , konfrontacji artystycznych i konkursów.
g) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń , wykładów,
h) organizowanie imprez kulturowych,
i) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji,
j) organizowanie wystaw ,festiwali związanych z promocją sztuki nowych mediów,
k) propagowanie sztuki regionu poprzez organizowanie wydarzeń
l) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
m) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

Zobacz pełen statut